Swis Nature

Đerdap National Park

Priroda

Flora Đerdapa zastupljena je s oko 1 100 taksona (vrsta i podvrsta) kormofita. Postojanje tercijarnih relikta, Berberis vulgaris (žutika), Juglans regia (obični orah), Hedera helix (bršljan), Cotinus coggygria (rujevina), Staphylea pinnata (klokoč), Syringa vulgaris (obični jorgovan), Celtis australis (košćela), Ilex aquifolium (božika), Taxus baccata (tisa), Ruscus aculeatus (bodljikava veprina), Ruscus hypoglossum (mekolisna veprina), Corylus colurna (divlja lijeska), Fagus moesiaca (balkanska bukva) i Fagus orientalis (kavkaska bukva) na području Nacionalnog parka Đerdap ukazuje na njegove ekstremne reliktne osobine. Prije postavljanja brana na Dunav i stvaranje rezervoara, na području Dunava oko Đerdapa nalazilo se 60 vrsta riba. Postavljanje brana na Dunav uzrokovalo je velike promjene u vodostaju, velike žabokrečine i promjene reljefa dna. Danas je ovaj dio Dunava naseljen s otprilike 58 vrsta riba. Najvažnije riblje vrste su som (Silurus glanis), smuđ (Stizostedion luciopera), smuđ kamenjar (Stizostedion volgensis), deverika (Abramis brama), klen (Leuciscus cephalus), kečiga dugonosa (Acipenser ruthenus), mrena (Barbus barbus), špicer (Abramis ballerus) i dr.

Područje Đerdapa nastanjuje 13 vrsta vodozemaca koji su strogo zaštićeni, dok zelene žabe spadaju u kategoriju zaštićenih vrsta. Neke od prisutnih vrsta su pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra), mali vodenjak (Lissotriton vulgaris), žuti mukač (Bombina variegata), smeđa krastača (Bufo bufo), obična gatalinka (Hyla arborea), šumska smeđa žaba (Rana dalmatina) i dr.

14 od 25 poznatih vrsta gmazova na području Srbije nastanjuju područje Nacionalnog parka Đerdap u kojem je zabilježena prisutnost dvaju vrsta kornjača, šest vrsta guštera i šest vrsta zmija (od kojih je samo jedna otrovna).

Na području Đerdapa velika je bioraznolikost ptica, zbog čega je to područje klasificirano kao važno područje za ptice. Od ukupno 360 zabilježenih vrsta ptica u Srbiji, u Nacionalnom parku Đerdap potvrđena je prisutnost više od 270 vrsta.

Od 98 vrsta sisavaca zabilježenih na području Srbije oko 60 je vrsta prisutno u Nacionalnom parku Đerdap. Neke od strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta su: vodena rovka (Neomys fodiens), šumska rovka (Sorex araneus), šumski puh (Dryomys nitedula), lasica (Mustela nivalis), tvor (Mustela putorius), ris (Lynx lynx) i 14 vrsta šišmiša.