Swis Nature

Fertö-Hanság National Park

Zaštićeni krajobraz Szigetköz

Dunav igra važnu ulogu u oblikovanju flore Szigetköza.

Na višim dijelovima područja, s više nanesenog taloga, prevladavaju šikare riječne vrbe, čiji su tipični predstavnici rakita i bademasta vrba (Salix purpurea, Salix triandra). Njihove glavne vrste uključuju bijelu vrbu (Salix alba), krhku vrbu (Salix fragilis), bijelu i crnu topolu (Populus alba, P. nigra), crnu johu (Alnus glutinosa), bijeli brijest (Ulmus laevis) i trešnju (Prunus avium). Uz Moson-Dunav, biljne zajednice tipične za to područje toliko su raznolike da možemo navesti samo nekoliko izvanrednih vrsta poput hrasta lužnjaka (Quercus robur) i lijeske (Corylus avellana). Zaštićene su biljke na tim mjestima, uz razne vrste divljih orhideja, i močvarna gorčica (Gentiana pneumonanthe), sibirska perunika (Iris sibirica) i uskolisna suhoperka (Eriphorum angustifolium). U Szigetközu se može pronaći 80 posto mađarske riblje faune. Neke od vrsta su potočna pastrmka (Salmo trutta fario), čikov (Misgurnus fossilis), umbra (Umbra krameri), mrena (Barbus barbus), som (Silurus glanis), dugonosa kečiga (Acipenser ruthenus) i linjak (Tinca Tinca).

Gotovo sve vrste vodozemaca tipične za Mađarsku mogu se vidjeti na ovom području. Najčešće viđeni su zelena žaba (Rana esculenta), močvarna smeđa žaba (Rana arvalis), crveni mukač (Bombina bombina) i obična gatalinka (Hyla arborea). Tipičan predstavnik gmazova jest bjelouška (Natrix natrix). Procjenjuje se da na ovom području ima 230 ptičjih vrsta, kao što su: veliki kormoran (Phalacrocorax carbo), siva čaplja (Ardea cinerea), gak (Nycticorax nycticorax), crna lunja (Milvus migrans), eja livadarka (Circus pygargus), crna roda (Ciconia nigra), velika bijela čaplja (Egretta alba), čaplja danguba (Ardea purpurea), orao štekavac (Haliaeetus albicilla), bukoč (Pandion Haliaetus), divlja patka (Anas platyrhynchos), krunasta patka (Aythya fuligula), glavata patka (A. ferina), patka crnika (Aythya marila), patka ledara (Clangula hyemalis), patka kulašica (Melanitta fusca) i crna patka (M. nigra). Od zaštićenih sisavaca možemo pronaći zerdava (Mustella erminea), kunu zlaticu (Martes martes) i dabra (Castor fiber). Posebna životinja na tom području, relikt iz ledenog doba, strogo je zaštićena snježna voluharica (Microtus oeconomus mehelyi).