Swis Nature

Fertö-Hanság National Park

Szigetköz je dijete Dunava

Omeđena dvama rukavcima rijeke Dunav, Öreg-Dunav i Moson-Dunav, Szigetköz se proteže preko najveće europske aluvijalne lepeze na području od 375 km2.

Mala mađarska nizina (Kisalföld) bila je prekrivena Panonskim morem u tercijaru. Pred kraj razdoblja more se počelo smanjivati i na kraju je na ovom mjestu formiran sustav slatkovodnih jezera. To je bilo vrijeme brojnih rijeka koje su tekle s Alpa i Karpata nanoseći talog u nizinu. Prije oko 2 do 2.5. milijuna godina stari je Dunav prošao Alpe na mjestu koje je danas poznato kao grad Királyhida (Bruck an der Leitha) te je nastavio teći prema jugu. Kasnije, u kvartaru, rijeke su promijenile smjer. Dunav je ušao u kotlinu između brda Hainburg i Malih Karpata iznova oblikujući korito prema istoku. Izlaskom iz brdovitih područja nagib je rijeke postao manje strm, a voda je nanosila talog, stalno iznova formirajući i ispirući pješčane sprudove. Kako je ove sprudove postupno naselila stalna vegetacija, pretvorili su se u male otoke, čime su se korita rijeka razgranala. Korita rijeka dodatno su se oblikovala kombinacijom različitih faktora kao što su drveća koja su padala u rijeku, nakupljeni mulj, preplavljene ili urušene riječne obale, nanosi leda te poplave.

Prepreke koje je stvorila rijeka prisilile su ovu golemu vodenu površinu da izgradi nova korita. Kao rezultat toga, počeo se oblikovati složen sustav rukavaca koji se stalno širio, prostirući se kao lepeza i zatim pritječući natrag.

Naneseni talog ponovno je razdijeljen i ispran još nekoliko puta, a sitnozrnati mulj odnesen je još dalje. Kao rezultat svih procesa formiran je debeli aluvijalni konus koji se sastojao uglavnom od šljunka i dosezao širinu od čak 410 m. Kako su snažne poplave slijedile jedna drugu u naizgled beskonačnom nizu, Dunav je neravnomjerno raspršio svoje riječne nanose iznad već navedenog sloja šljunka. Zbog stalnih poplava vegetacija se nije mogla zadržati u tlu. Imajući to na umu, sadašnje niske razine humusa na tom području ne iznenađuju. Svi ti čimbenici, u kombinaciji s plitkom dubinom, stvaraju uvjete za formiranje poplavnog livadskog tla.