Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Poplavna nizina rijeke Prut

Veliko poplavno područje na granici sa stepama

U poplavnoj nizini donjeg Pruta velika sedimentacija gline uz obale rijeke stvorila je brojna plitka jezerca s visokom razinom bioraznolikosti, osobito kada su u pitanju ptice. Na ovome mjestu, močvarne vrste se susreću s tipičnim vrstama stepskog biogeografskog područja, te s mnogim vrstama selica koje dolaze na deltu Dunava iz srednje i sjeverne Europe.

Vegetaciju u poplavnoj nizini rijeke Prut predstavljaju prirodne biljne formacije pašnjaka i šuma specifičnih za aluvijalna tla koja povremeno budu poplavljena i imaju dodatnu freatsku vlagu. Na travnjacima raste oko 200 vrsta biljaka. Glavninu šumskih vrsta predstavljaju Salix spp. i Populus spp. Vodne biljke uključuju i 3 globalno ugrožene vrste, Marsilea quadrifolia, Salvinia natans L., Trapa natans L., zaštićene Bernskom konvencijom i Direktivom o staništima. Također uključuju i biljne vrste koje su rijetke i ugrožene na nacionalnoj razini, kao što su: Nymphaea alba, Salvinia natans, Thelypteris palustris, Nymphoides peltata, Vallisneria spiralis, Stratioides aloides, Alisma gramineum, Iris pseudacorus, Sagittaria sagittifolia, Potamogeton crispi, Ceratophyllum demersum, itd.

Poplavna nizina donjeg Pruta predstavlja važno odmorište za ptice selice. Tijekom selidbe u proljeće i u jesen bude zabilježeno preko 20 000 ptica. Impresivan broj od 239 vrsta, od ukupno petstotinjak vrsta u Europi, dolazi na ovo područje radi parenja, hranjenja, prezimljavanja ili tijekom selidbe. Među njima je 65 vrsta iz EU Direktive o pticama i tri vrste (Haliaeetus albicilla, Numenius tenuirostris iPelecanus onocrotalus) iz Priloga I te 113 vrsta ptica iz Priloga II Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (CMS).

Povrh toga, 40 vrsta, uključujući 5 vrsta beskralježnjaka, 1 vrstu mekušca, 9 vrsta riba, 10 vrsta vodozemaca, 4 vrste reptila i 11 vrsti sisavaca zaštićeno je prema EU Direktivi o staništima, poput žutonogog riječnog vretenca (Gomphus flavipes). Također, Prut pruža stanište tiskome cvijetu (Palingenia longicauda), jednom od najugroženijih vodenih cvjetova u Europi, te rijetkoj vrsti vodnog kukca Potamophilus acuminatus.

Niže terase rijeke Prut te nasipi uz rijeku stvaraju staništa za male glodavce poput tekunice, Spermophilus citellus, stepskog skočimiša, Sicista sutilis i hrčka, Cricetus cricetus, koji iskopavaju mekano tlo kako bi izgradili svoje kolektivne nastambe. Prisutnost malih glodavaca privlači veći broj ptica grabljivica poput orla zmijara, Circaetus gallicus, orla kliktaša, Aquila pomarina, orla krstaša, Aquila heliaca i sivog sokola, Falco peregrinus.Čagljevi, Canis aureus, prisutni su u jednoj maloj koloniji.

Ihtiofauna poplavnih nizina rijeke Prut dobar je prikaz ihtiofaune cijelog dunavskog porječja. Donji tok rijeke Prut je važno mrjestilište i selidbeni pravac za slatkovodne ribe, uključujući i jesetru.