Swis Nature

Kopački rit Nature Park

Морфолофия в Копачки рит

Геология и геоморфология

В геоложкия състав на повърхността на почвата преобладават холоценските седименти. Това са предимно речни пясъци и песъчлива глина, както и блатисто- речна глинеста почва и глина.

Различават се три основни типа релеф: нисък релеф (речен и блатисто-речен), льосови могили и висок релеф (тектонски). Според морфологичната си структура равнинните плоскости принадлежат към релефа от тектонски натрупвания, докато льосовите могили и хълмът Банско принадлежат към денудационния релеф. (денудация - износване и отнасяне на разрушения материал от повърхността на земята).

Територията на Природен парк Копачки рит е равнинна, т.е. плосък релеф, който е най-често срещания тип в Бараня (80 - 50% от площта). Плоските равнини принадлежат към речния и блатисто-речния релеф, създадени от наносите на река Дунав, Драва и заливанията. Релефът на по-късно геоложката история е създаден през епохите на Холоцена и Плейстоцена.

Седиментите съдържат чакъл, пясък, пясъчно-глинеста почва и речен льос. Така Копачки рит е създаден като блатисто-речна равнина със седименти от Драва и Дунав.

Освен това релефът на Копачки ритима типичните характеристики на заливните низини, особено в южната част на парка в Специалния зоологически резерват. Това е най-ниската част от територията на парка. Копачко езеро, което се намира в сърцевината на Резервата е и най-ниската точка (дъното на езерото е на 78 м над морското равнище). Копачко езеро, както и каналите Чонакут и Хулово са постоянно под вода, а останалите части на резервата се заливат само временно при пролетните заливания. По-голямата част от блатата и езерата са останки от съществувалото някога речно корито. Други езера и блата са се формирали в резултат на ерозията на реката при оттеглянето на водата след заливанията.

Хидрология

Природен парк Копачки рит се намира частично в защитена от заливания и заливна територия между нашите най-големи реки Драва и Дунав, затова площта му е в пряка зависимост от техните водни нива.

Освен двете реки, част от хидрографската мрежа е съставена от следните канали: Хулово, Чонакут, Нови, Реновски или Пуста фок, Наджхат,Вемелски Дунавац и езерата Копачко, Биело и Сакадаш. По-голямата част от блатата и езерата са останки от съществувалото някога речно корито. Други езера и блата са се формирали в резултат на ерозията на реката при оттеглянето на водата след заливанията.

Дунавските заливни територии могат да бъдат разделени на два основни вида:

1.Настояща заливна територия – простира се между реките и дигите;

2.Бивша заливна територия – неповлияна от заливанията поради дигите, които я разделят от настоящата заливна територия.

Динамиката на заливанията създава тази територия, което придава специфичен облик на Копачки рит.