Swis Nature

Persina Nature Park -

Eдна от перлите на Долен Дунав

В долното течение на река Дунав в България има истинска поредица от ценни природни територии, които съхраняват уникални екосистеми, жизненоважни за хората и природата в Европа. Една от перлите в тази поредица е Природен Парк „Персина”.

Паркът е разположен в Свищовско - Беленската низина и включва някои от околните стръмни брегове близо до гр. Никопол и гр. Свищов, както и всички български дунавски острови в тази част на река Дунав.

Общата му площ от 21 762,2 ха попада в територията на три дунавски общини - Никопол, Белене и Свищов.

По отношение опазването на природата, най-важните територии са разположените на острови и гори по протежение на 200 метровата ивица на река Дунав. „Персина” обхваща области от Свищовско - Беленската низина, както и някои части от Никополското плато, които са защитени зони по Натура 2000. В рамките на територията на парка има четири зони по Директивата за Птиците от НАТУРА 2000. Самият Парк (цялата територия) е зона по НАТУРА 2000 по Директивата за Местообитанията.

Природен Парк „Персина” е уникален за България. Неговото предназначение цели опазването и възстановяването на Дунавските влажни зони. Специално внимание се отделя на многобройните острови и естественото им състояние.

В границите на парка има две островни групи - Комплекс Никополски и Беленски острови.

Комплекс Беленски острови е образуван от няколко острова. Най-важните видове екосистеми в комплекса са заливните крайречни гори и вътрешни блата.Част от тази островна формация е остров Персин (известен още като остров Белене). Остров Персин е най-големият български остров на река Дунав и единственият с четири сладководни блата. Дължината му е 15 км, а ширината му достига 6 км. Поради своята уникалност и важно значение Комплекс Беленски Острови е обявен за Рамсарско място - влажна зона с международно значение за опазването на биоразнообразието. Комплексът е едно от най-големите Рамсарски места в България - 6898 ха.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down