Swis Nature

Gornje Podunavlje Nature Reserve

Mозайка от земни и водни екосистеми

Специфичната мозайка от земни и водни екосистеми е важен център на биологичното разнообразие в Горне Подунавле. Блатните гори - гори, блата и мочурища са красиви домове на Елен и Червен дъб. Водата е местообитание на редки и застрашени растителни видове като Прешленолистен надводник (Hippuris vulgaris), Блатна перушина (Hottonia palustris), Езичесто лютиче (Ranunculus lingua), Бели и Жълти водни лилии и Месесточервен дланокоренник (Dactyorhiza incarnata). Богатството на биологичното разнообразие е доказателство за голямото разнообразие на растителни видове, представени от 51 растителни съобщества, с над 1000 растителни вида. Район Горне Подунавле представлява естествено местообитание на 55 вида риби, 11 вида земноводни, 9 вида влечуги, 230 вида птици и 51 вида бозайници, както и огромен брой безгръбначни, включително очарователната фауна на пеперуди с над 60 вида. Много ценните дъбови гори са широко известни в регион Карапанджа, в северната част на горския фонд, и заемат над 600 м3/ха. Те са сред най-добрите по рода си в страната. Дъбът се използва за производство на изключително ценни семена. Над 30 вида животни са включени в предварителния списък на флората на Сърбия като редки в природата. Животински видове от особено значение са:

- Морски Орел (Haliaetus albicilla) - най-голямата граблива птица в Централна Европа, представител на международно застрашените видове. От тридесетте двойки, които обитават Сърбия и Войводина, една трета гнездят в района на Специалния Природен Резерват Горне Подунавле.

- Черен Щъркел (Ciconia nigra) - обявен за природна рядкост в Сърбия. На територията на Специалния Резерват има между 20 и 25 гнездящи двойки, които представляват една четвърт от общия брой на популацията в Сърбия.

- Голям Корморан (Phalacrocorax carbo) - изчезнал през ХХ-ти в. в Сърбия. През последните петнадесет години има напредък в повторното заселване и четири колонии се завръщат, за да се размножават в този район.

- Колониите на Чапли (Ardea sp., Ardeola sp., Nycticorax sp., Egretta sp.) - резултатите от детайлното картографиране, проведено през 1999 г., показват, че няколко постоянни колонии на чапли обитават Специалния Резерват.

- Диви патици (Anas sp., Aythya sp.) и Гъски (Anser sp.) - обитават района главно през зимата и по време на миграция. През този период в района се наблюдават повече от десетки хиляди екземпляра.