Swis Nature

Fertö-Hanság National Park

Защитен Ландшафт Сигеткьоз

Река Дунав има важна роля при образуването на флората на Сигеткьоз.

В по-високите части от територията, с повече натрупан седимент, преобладават крайречни върбови шубраци, чиито типични представители включват Червена върба и Тритичинкова върба (SalixPurpurea, Salixtriandra). Техните основни видове включват Бялата върба (SalixAlba),Крехка върба (Salixfragilis), Бяла топола и Черна топола (PopulusAlba, P. Nigra), Черна елша (Alnusglutinosa), Бял бряст (UlmusLaevis) и Дива череша (Prunusavium). Покрай Мошонски - Дунав, характерните за района растителни съобщества са много разнообразни, като забележителни видове от тях са Обикновен дъб (Quercusrobur) и Обикновена леска (Corylusavellana). Защитените растения на тези места, освен различните видове диви орхидеи, са Блатна тинтява (Gentianapneumonanthe), Сибирски ирис (Irissibirica), Теснолистна пушица (Eriophorumangustifolium). 80% от рибната фауна в Унгария се среща в Сигеткьоз, като Балканска пъстърва (Salmo trutta fario), Виюн (Misgurnus fossilis), Умбра (Umbra krameri), Обикновена мряна (Barbus Barbus), Сом (Silurus glanis), Чига (Acipenser ruthenus) и Лин (Tinca Tinca).

Тук се срещат почти всички типични за Унгария видове земноводни. Най-често срещаните са Зелена водна жаба (Ranaesculenta), Блатна жаба (RanaArvalis), Червенокоремна бумка (BombinaBombina) и Дървесница (Hylaarborea). Типичен представител на влечугите е Жълтоуха водна змия (NatrixNatrix). Броят на видовете птици, наблюдавани в региона се изчислява на 230, като например Голям корморан (Phalacrocoraxcarbo), Сива чапла (ArdeaCinerea), Нощна чапла (NycticoraxNycticorax), Черна каня (Milvusmigrans), Ливаден блатар (Circuspygargus), Черен щъркел (CiconiaNigra), Голяма бяла чапла (Egrettaalba), Червена чапла (ArdeaPurpurea), Морски орел (Haliaeetusalbicilla), Орел рибар (PandionHaliaetus), Зеленоглава патица (Anasplatyrhynchos), Качулата потапница (Aythyafuligula), Кафявоглава потапница (A. ferina), Планинска потапница (Aythyamarila), Ледена потапница (Clangulahyemalis), Кадифена потапница (Melanittafusca) и Траурна потапница (M. Nigra). От защитените бозайници се срещат Хермелин (Mustelaerminea), Златка (MartesMartes) и Европейски бобър (Castorfiber). Необикновено животно в района, останка от ледниковия период, е силно защитената Полевка икономка (Microtusoeconomusmehelyi).