Swis Nature

Danube Delta Biosphere Reserve

Природата

Делтата на река Дунав е най-голямата защитена природна територия на европейския континент, една от най-добре запазените влажни зони в Европа и единствената делта в света, обявена изцяло за биосферен резерват. Фактът, че през 1990 г. е обявена за Биосферен Резерват е признаване на еднаквото внимание както към местните жители и традиционния начин на живот, основан на ресурсите от района, така и към културното наследство на различните етнически групи.

Естественият ландшафт, характерен със своята оригиналност и разнообразие, е почти непокътнат, съставен от мозайка от речни разклонения, канали, различни по вид и размер езера, тръстикови масиви, пясъчни дюни, дъбови гори със средиземноморска растителност и плажове, които представляват основната туристическа атракция на делтата на Дунав.

Биоразнообразие на екосистемите в делтата – Развитите тук прекрасни естествени местообитания са най-разнообразните в Румъния, като предлагат подходящи условия за впечатляващ брой видове. Те приютяват около 7400 вида, от които 2383 вида флора и 4029 вида фауна. В Делтата на Дунав са регистрирани около 340 вида птици, представляващи около 85% от общия брой видове птици, регистрирани в Румъния и 40% от общия брой видове птици, регистрирани в Европа. Според Бернската конвенция, 320 вида птици са защитени (229 вида птици са включени в Приложение II - Строго защитени животински видове и 91 вида са включени в Приложение III - Защитени животиски видове), и според румънското законодателство, 12 застрашени вида са защитени като са обявени за "паметници на природата". Районът е признат в целия свят като място за гнездене на много популации птици (над 170 вида), в това число Розов пеликан, Къдроглав пеликан, Малък корморан и др.

В Биосферен Резерват Дунавска Делта има 30 вида екосистеми, 23 естествени и 7 създадени от човека. Основните екосистеми са: екосистеми в бързотечащи води - разклоненията на река Дунав и редица по-важни потоци и канали, в които, освен многобройните животни, червеи и мекотели, при оптимални условия се развива ихтиофауната, представлявана от Шаран (Cyprinus Carpio), Щука (Lucioperca lucioperca), Сом (Silurus glanis) и др., както и сладководни есетрови риби - Чига (Acipenser ruthenus), мигриращи риби, като Дунавска херинга (Alosa Pontica), морски есетрови риби - Моруна (Huso huso); екосистеми в застояли води - главно езера, характерни с богатата си подводна и плаваща флора като Дяволски орех (Trapa natans), Воден шип (Sagittaria sagittifolia) и др.; и екосистеми в заблатени и заливни зони - тръстики и плаващи тръстикови островчета, представени главно от Обикновена тръстика (Phragmites Communis). Уникално място в екосистемата се заема от плаващо тръстиково островче, смесица от тръстикови коренища, тревна растителност, органични и почвени остатъци.

От особено значение е определянето на делтата на река Дунав като територия от значение за Общността в рамките на Европейската екологична мрежа Натура 2000, която има 29 вида местообитания, специфични за степния биорегион и 4 вида местообитания, специфични за черноморския биорегион.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down