Swis Nature

Persina Nature Park

„Персина” – рай за водолюбивите птици

Флората в Природен Парк „Персина” е сравнително богата и включва над 100 вида водорасли, около 20 вида мъхообразни и гъби и около 500 вида висши растения. 30 от тези видове са включени в Червената книга на България, 24 са включени в Закона за биологичното разнообразие и 12 вида имат международен природозащитен статус. Има около 300 вида лечебни растения. Изключително ценни са върбовите съобщества. Представители на редки и застрашени видове са - Бяла водна лилия (NymphaeaAlba), Жълта водна роза (Nupharluteа), Четирилистно разковниче (Marsileaquadrifolia), Блатно кокиче (Leucojumaestivum), Жълта водна какичка (Nymphoidespeltata) и Дяволски орех (Trapanatans).

Фауната на Природен Парк „Персина” също е богата и разнообразна. Тук се срещат около 1100 вида животни, в това число над 770 вида безгръбначни, 67 вида риби, 11 вида земноводни и 17 вида влечуги. Типични бозайници са Дива свиня, Черен пор и Сърна. В Природен парк „Персина” се среща световно застрашената Речна видра (Lutra Lutra), която е включена в Бернската конвенция.

Най-голямото богатство на Парка са птиците. Има повече от 220 вида и почти всички от тях имат защитен статут. Комплекс Беленски острови и територията на Защитената Зона през цялата година осигуряват важни местообитания за размножаване, хранене и почивка на водолюбивите птици. Комплексът поддържа повече от 120 вида птици. 40 от тях са включени в Червената книга на България и 62 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC // BirdLifeInternational, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 са включени 5 вида, като застрашени в Европа в категория SPEC 2 – 15 вида, а в SPEC 3 – 42 вида.

Природен Парк „Персина” е рай за водолюбивите птици. Блатата на остров Персин са дом за многобройни редки и застрашени видове като Белоока потапница (Aythyanyroca), Червеноврат гмурец (Podicepsgrisegena), Черноврат гмурец (Podicepsnigricollis), Ням лебед (Cygnusolor), Белобуза рибарка (Chlidoniashybrid).В околността гнездят Корморани, Чапли и Лопатарки.

Когато водното ниво на река Дунав е ниско, между островите се откриват големи пясъчни ивици. Те са любимо място за почивка на Къдроглав пеликан, Сива гъска, Голям корморан и Чайка. През зимата в района се събират на ята хиляди Големи белочели гъски, сред които се срещат два световно застрашени вида - Червеногуша гъска и Малка белочела гъска. Природен Парк „Персина” с основание е наречен Рай за водолюбивите птици.

Един от символите на Природен Парк „Персина” е Морският орел, една от най-редките гнездящи птици в България. В цялата страна съществуват едва няколко двойки. Орелът е силно чувствителен към човешкото присъствие и за да бъде опазен, са обявени двата природни резервата Китка и Милка, в които човешката дейност е строго ограничена.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down