Swis Nature

Đerdap National Park

Природата

Флората на Джердап е представена от около 1100 растения (видове и подвидове). Наличието на третични останки, Кисел трън (Berberisvulgaris), Обикновен орех (JuglansRegia), Бръшлян (Hederahelix), Смрадлика (Cotinuscoggygria), Клокочка (Staphyleapinnata) , Обикновен люляк (Syringavulgaris), Южна копривка (Celtisaustralis), Бодлива зеленика (Ilexaquifolium), Обикновен тис (TaxusBaccata), Бодлив залист (Ruscusaculeatus), Миши трън (Ruscushypoglossum), Турска леска (Coryluscolurna), Балкански бук (Fagusmoesiaca) и Източен бук (Fagusorientalis) в района на Национален Парк Джердап свидетелства за нейните изключително остатъчни характеристики.

Преди заграждането на река Дунав и създаването на водоеми, тази част от Дунав е била обитавана от 60 вида риби. Заграждането на река Дунав довежда до голяма вариация на водните нива, големи блата и промени в релефа на дъното. Днес, тази част на река Дунав се обитава от около 58 вида риби. Най-важните видове риба са Сом (Silurus glanis), Костур (Stizostedion lucioperca), Скален костур (Stizostedion volgensis), Платика (Аbramis brama), Речен кефал (Leuciscus cephalus), Чига (Acipenser ruthenus), Мряна (Barbus Barbus), Синя платика (Abramis ballerus) и др.

Територията на Джердап се обитава от 13 вида земноводни, класифицирани като строго защитени, с изключение на Зелената жаба, която попада в категорията на защитените видове. Някои от видовете са Дъждовник (Salamandra Salamandra), Малък гребенест тритон (Lissotriton vulgaris), Жълтокоремна бумка (Bombina Variegata), Кафява крастава жаба (Bufo bufo), Дървесница (Hyla arborea), Горска жаба (Rana dalmatina) и др.

14 от 25-те известни вида влечуги на територията на Сърбия обитават територията на Национален Парк Джердап. Регистрирано е наличието на два вида костенурки, шест вида гущери и шест вида змии (само една отровна).

В района на Джердап има огромно биологично разнообразие на птици, поради което той се класифицира като важно орнитологично място. Наличието на повече от 270 вида птици, от общо 360-те регистрирани видове в Сърбия е потвърдено в Национален Парк Джердап.

В Национален парк Джердап се срещат също и около 60 от 98-те вида бозайници, регистрирани на територията на Сърбия. Сред строго защитените и защитени видове са: Голяма водна земеровка (Neomysfodiens), Обикновена кафявозъбка (SorexAraneus), Воден плъх (Arvicolaamphibius), Горски сънливец (Dryomysnitedula), Невестулка (MustelaNivalis), Черен пор (Mustelaputorius), Рис (LynxLynx) и 14 вида прилепи.