Swis Nature

Rusenski Lom Nature Park

Природата

Природата в Природен Парк Русенски Лом и Защитена местност Калимок - Брашлен

Уникалният външен вид на Русенски Лом се оформя от мозаечни ландшафти на гори, земи с висока природна стойност - пасища и влажни ливади и селскостопански полета. Най-големи по мащаб са широколистните горски екосистеми, сред които преобладават Сребролистна липа, Бряст, Келяв габър и различни видове Дъб. Хралупите в старите дървета подслоняват Горска улулица, Кълвач и Гълъб хралупар. Горската ушата сова се възползва от многобройните гнезда на Враната. Заради наличието на 172 защитени вида птици, Паркът е включен в списъка на Важните Орнитологични Райони и е място от Натура 2000.

В Парка се срещат 16 вида от семейство Орхидеи. Най-интересният и рядък вид е Обикновена Пърчовка. Тя излъчва специфична миризма, която привлича мухи и по този начин се извършва опрашване на вида. Други видове от това семейство, които се срещат тук са: Пурпурен салеп, Маймунски салеп, Бял главопрашник и Дълголистен главопрашник.

От 200-те вида птици, които се срещат в Парка, един от най-бързо изчезващите видове в света е Египетският лешояд. Той зимува в Африка, а Русенски Лом е най-северната точка, където прекарва лятото.

Черният щъркел е избран за символ на Парка. Той е застрашен вид, който в Централна Европа и по поречието на Дунав гнезди в гори, а тук – на скали. Двойките остават заедно завинаги. Родителите се сменят при отглеждането на малките.

Защитена местност Калимок - Бръшлен се състои от екосистеми с голямо консервационно значение. Такива са крайречните заливни гори - разпространени на дунавските острови; алувиални наноси по река Дунав; крайречни слабо солени пасища и мезофилни ливади с високи треви.

Тук преобладават Бяла водна лилия, Жълта водна какичка, Водна леща и Блатен спореж.

Едроплодният хрян е ендемичен вид за Дунавския басейн. Той оцелява след дълготрайно заливане и започва да се развива след спадането на водното ниво.

Защитената местност е важно орнитологично място. Тук се размножават Къдроглавия пеликан и Лопатарката и се среща една от най-големите колонии на Чапли (Ardea) в България , както и вековни Брястове, Черни тополи и Дъбове.

Този район на река Дунав е важно местообитание за някои от най-редките риби на планетата - Есетровите риби: Белуга, Пъструга, Руска есетра.

Дивият дунавски шаран е един от най-застрашените видове, тясно свързан с водния цикъл в блатата.

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down