Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Заливна Територия Прут

Заливна Територия Прут – обширна влажна зона на предела на степите

В заливна територия Долен Прут силното утаяване на глинени частици в близост до бреговете на реката е довело до образуването на редица плитки заливни езера, които се характеризират с голямо биологично разнообразие, особено по отношение на птиците. Тук видовете от влажната зона срещат типични видове на степния биогеографски регион, както и много мигриращи видове по пътя им от Централна и Северна Европа до Дунавската Делта.

Растителността на Заливна територия Прут е представена от естествени растителни формации на пасища и гори, специфични за алувиалните почви, които се заливат периодично и са с допълнителна почвена влажност. Тревните съобщества поддържат около 200 вида растения. Основната горска растителност е представена от Върба (Salixspp.) и Топола (Populusspp.). Водната растителност включва три световно застрашени вида, като Четирилистно разковниче (Marsileaquadrifolia), Плаваща салвиния (SalvinianatansL.), Воден орех (TrapanatansL.), защитени съгласно Бернската конвенция и Директивата за местообитанията. Тя също така включва доста голям брой от национално редки и застрашени растителни видове, като Бяла водна лилия (Nymphaea Alba), Плаваща лейка (Salvinia natans), Блатна папрат (Thelypteris palustris), Жълта водна какичка(Nymphoides peltata), Спираловидна валиснерия (Vallisneria spiralis), Алоевиден стратиотес (Stratioides aloides), Житна лаваница (Alisma gramineum), Блатна перуника (Iris pseudacorus), Стрелолист (Sagittaria sagittifolia), Къдраволистен ръждавец (Potamogetoncrispus) и Плаващ роголистник (Ceratophyllum demersum).

Заливна територия Долен Прут представлява важно място за почивка на мигриращите видове птици. По време на миграцията през пролетта и есента се регистрират над 20 000 птици. От около 500-те европейски вида птици 239 обитават територията за размножаване, гнездене, зимуване или по време на миграция. Сред тях има 65 вида, включени в Директивата за птиците на Европейския Съюз, три вида птици Морски орел (Haliaeetus albicilla), Тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris) и Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), защитени съгласно Приложение I, и 113 вида птици, съгласно Приложение II на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни.

Освен това други 40 вида, в това число 5 вида безгръбначни, 1 вид мекотело, 9 вида риби, 10 вида земноводни, 4 вида влечуги и 11 вида бозайници, са специално защитени по силата на Директивата за местообитанията на ЕС, като Жълто цигулче (Gomphusflavipes). Река Прут приютява също и жизнени популации на Дунавска русалка (Palingenialongicauda), най-големият и най-застрашен вид еднодневки в Европа, и Воден бръмбар (Potamophilusacuminatus).

Ниските тераси на река Прут и дигите формират местообитания за дребни гризачи като Лалугер (Spermophilus citellus), Степна скачаща мишка (Sicista sutilis) и Обикновен хомяк (Cricetus Cricetus), които изравят дупки в меката почва, за да създадат своите комунални тунели.Изобилието от малки гризачи от своя страна привлича редица едри грабливи птици като Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Царски орел (Aquila heliaca) и Сокол скитник (Falco peregrinus). Има и пребиваваща малка популация на Златист чакал (Canis aureus).

Ихтиофауната на заливните територии представя много добре цялата ихтиофауна на Дунавския басейн. Долният участък на река Прут е важно място за хвърляне на хайвера, развъдник и миграционен път на колонии сладководни риби, включително и есетрови риби.