Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

От традиционното екологично управление към екотуризъм

Още от древни времена Дунавският регион е бил гъсто населен и самата река, както и прилежащата земя са били използвани в полза на хоратане само за воден транспорт и риболов, но и за промиване на злато и изграждане на водни мелници.Близките заливни гори предлагат изобилие от дивеч и дървен материал. За съжаление по-умерените методи са били заменени с интензивно стопанисване на горите с широкомащабни сечища и засаждане на един и същ тип хибридни тополови насаждения с кратък период на обръщение.Традиционните дребномащабни селскостопански методи също са били изоставени (паша на селскостопански животни, косене на равнинни ливади, подкастряне на короните на върбите за дърва за огрев и материал за кошничарство) и селското стопанство е било засилено с всички негативни последици от химическо третиране и механизация.Днес се наблюдава опит да се върне към традиционното стопанство - като пример може да послужи остров Велколеалски, където природозащитниците успяват да възстановят пашата на животни (крави, кози, овце и коне), косенето на равнинните сенокосни ливади и подкастрянето на короните на върбите.В същото време тук се поддържа естественият дървесен състав (чрез залесяване с местни заливни дървета и отстраняване на неместни видове) и успешно е възстановен водният режим на Велколеалске. С всичко това се предоставят разнообразни възможности за екотуризъм - посещения на местната мини зоологическа градина със стопански животни, яздене на пони, екскурзии с водач, наблюдение на птици, гребане, колоездене и др. Поради идеалното им разположение, Дунавските заливни територии се посещават от голям брой туристи от столицата, от целия регион, от съседните страни и от цяла Европа. До тази област се стига по международната колоездачна пътека Евровело 6, както и с воден транспорт. Дунавските заливни територии привличат и много наблюдатели на птици, тъй като системата от речни ръкави представлява важен миграционен коридор и място за зимуване на водолюбивите птици. Дунав и нейните притоци са широко използвани за водни спортове - кану или каяк, плуване и риболов. Любителите на природата също са привлечени от ценните природни резервати.