Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Lunca Prutului

Lunca Prutului-ozonă umedăimensăla margineastepei

Înpartea inferioară a luncii Prutuluisedimentele bogate în argilăde lângămalul râuluiau duslaformarea unuinumărdelacuride luncă,puțin adânci,care prezintăunnivelridicatdebiodiversitate, în specialîn ceea ce priveștepăsările. Aici, speciile de zone umedeîntâlnescspecii tipiceregiunii destepăprecum și numeroase speciimigratoareîn drumul lordin EuropaCentrală şi de NordspreDelta Dunării.
Vegetațiade luncăa Prutuluieste reprezentatăprinformaţiunivegetalenaturalede pășuni șipădurispecificepentrusoluri aluviale, care sunt inundateperiodicdar au şiunsuplimentdeumiditatefreatică. Pajiștileau peste 200 despecii de plante iar vegetația forestieră este în principalreprezentatădeSalix sp. şi Populus sp.Vegetația acvaticăinclude treispecii amenințatela nivel global, ca Marsilea quadrifolia, Salvinia natans L., Trapa natans L. protejate în conformitate cuConvențiade la BernașiDirectiva Habitate. Sunt,de asemenea, incluse undestul deunnumărdespecii de plante rare şiameninţate la nivel naționalca Nymphaea alba, Salvinia natans, Thelypteris palustris, Nymphoides peltata, Vallisneria spiralis, Stratioides aloides, Alisma gramineum, Iris pseudacorus, Sagittaria sagittifolia, Potamogeton crispi, Ceratophyllum demersum etc.

Lunca Prutului Inferiorreprezintăo zonă importantă de hrănire şi odihnă pentruspeciile de păsărimigratoare. În timpulmigrației, primăvara și toamna, peste20.000de păsăripot fi înregistrate. Un număr impresionantde239 despecii de păsăridin totaluldeaproximativ500 de speciide păsări din Europa,folosesc zonapentrureproducere, cuibărit, iernatsauîn timpulmigrației. Printre acestea, există65 despeciienumerateîn Anexa I a Directivei Păsări.Treispecii de păsări (Haliaeetus albicilla, Numenius tenuirostris şi Pelecanus onocrotalus) sunt menţionate în anexaI, iar113 despecii de păsări sunt protejateîn conformitate cuAnexaIIaConvenției privind ConservareaSpeciilor Migratoare deAnimaleSălbatice (CMS).

Mai mult decât atât, alte40 despecii, inclusiv 5nevertebrate, o specie de moluscă, 9 specii de pești, 10 de amfibieni, 4 de reptileși11 specii de mamifere, suntprotejateîn mod specialîn cadrulDirectivei Habitate a UE, cum ar fi de exemplu specia de libelulă - Gomphus flavipes. De asemenea, râul Prutadăposteștepopulațiiimportante de rusalii (Palingenia longicauda) care este cea mai mareși mai periclitatăspeciede efemeriddin Europa precum şi un foarte rar gândac acvatic ale cărui larve mănâncă resturi de lemn - Potamophilus acuminatus.

Teraselescăzuteale Prutuluișidigurileformeazăhabitate pentrurozătoare mici, cum ar fi popândăul - Spermophilus citellus, şoarecele săritor de stepă - Sicista subtilis şi hârciogul european - Cricetus cricetus, care sapă în solul moalepentru acreatunelespecifice. Abundențaderozătoare miciatrage, la rândul său, unnumărdepăsărimari depradă cum ar fi şerparul - Circaetus gallicus, acvila țipătoare mică - Aquila pomarina, acvila de câmp - Aquila heliaca și şoimul călător - Falco peregrinus. Şi şacalul auriu - Canis aureus şi-a stabilit în zonă omicăpopulație rezidentă.

Ihtiofaunarâului Prutesteo bună reprezentareaîntregiiihtiofaunedinbazinul Dunării. Sectorulinferior alrâuluiPrutreprezintă un loc importantde depunere a icrelor, pepinierăși cale de migrație pentru specii de peștide apă dulce, inclusiv sturioni.