Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Modalitățile tradiționale

Modalitățiletradiționale de agriculturăși deacvaculturăîncăpersistă

Parcul Natural LuncaPrutului Inferiora fost creatcaozonădistinctă, cuvaloare peisagisticăsemnificativășio marediversitatebiologică, careeste menținutăprininteracțiuneadintreomșinatură. Habitateleși diversitateapeisajuluisunt protejateprinmanagementultradițional al terenurilor. Părți din acesteasuntoferite publiculuipentruactivități recreative.

Principalele activități de zeci de ani aleoamenilor din mediul ruralau fostreprezentate de agricultura pesolurile fertiledominate delutaleluncii, pășunatulvitelor, activitățilede pescuit și, doarocazional, de vânătoare.

Localniciiau folositîn mod tradițional resursele naturaleși s-au gospodărit pe bazacultivării terenului, creșterii animalelor, pescuitșicomercializareaproduselorvegetale și animalepe piețelelocale. Multe dintreformele de viațăși de muncătradiționalesuntîncăconservate. Animale, vite șicai, suntîncăutilizate într-unmodrudimentarpentrutransport, pentruterenul agricolșimunca în pădure. Casele, unelteleșiobiectelecare sunt utilizateînviața de toate zilelesunt realizateprin folosireamaterialelorlocaleși a unei tehnici tradiționale.

Deoarece zonaeste lipsită dealte materiale naturale de construcții, localniciiși-au construit de-a lungul timpului casele în mare partedinlut, stufșisalcie, care oferă acum un peisaj pitoresc. Viațaruralăa dezvoltat, de asemenea, tradiţii etnice originale, alimente (produse organice) şi vinuri locale precum şi pescuit utilizând tehnicisustenabile.

Cele mai multe dintreapelestagnantemari(lacuri,iazuri) din zonăau fost transformate înferme piscicole. Astfel, acvaculturareprezintăun venitimportant pentru locuitorii satelor de-a lungulvăii râuluiPrut. Fermelede peștesunt administrate defostelecompanii de statacumtransformate încompanii private.

Silvicultura esteo altăactivitateimportantă dezvoltatăînluncaPrutului de către principalul proprietarde statRNRomsilvaSA.

Astăzi, agricultura constituieîn continuareprincipala activitate economicăînapropierealunciiPrutului, oferind o bazăde alimentepentrupopulația locală, a unorlocuri de muncă și produse pentru comerţ. Culturile agricole şi micile ferme de animale asigurăpentrumajoritateapopulațieihrana șiresursele financiareminimepentruviatalor. Înacestă zonă, cea mai mare partea agriculturiieste încărealizatăîntr-oformăde subzistență, chiardacăexistă unele mici întreprinderiagricolecare folosesc tehniciintensive.

Din păcate, informații cu privire laatracţiilenaturaleșiculturale ale zonei, nu sunt prezentatepână acumîntr-unlocspecial, deoarece Parcul Natural Lunca Joasă a PrutuluiInferiornu are încă (în 2014) uncentru de vizitare. Cu toate acestea, ComplexulMuzeal de Științe aleNaturiidinGalațidesfăşoară mai multeprograme de cercetare, proiecte deeducație non-formalăde mediu, expoziții și workshop-uricu privire lavalorile naturale ale Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.