Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Tam, kde sa prudký horský tok mení na pokojnú nížinnú rieku

Na Slovensko vteká Dunaj tzv. Devínskou bránou (kedysi Porta Hungarica), čo je prielomový úsek – geografický útvar tvorený končiacim sa hrebeňom Karpát a krajinou preteká v celkovej dĺžke 172 km. V tomto úseku Dunaja, medzi jeho ľavostrannými prítokmi Moravou a Ipľom, bolo vyhlásených viacero chránených území, medzi nimi aj Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy. Nachádza sa tu rozsiahla sieť riečnych ramien a komplexov priľahlých mokradí. Najmä v hornej časti územia, kde sa prudko tečúci tok horského charakteru mení na širokú a pomaly prúdiacu nížinnú rieku, je systém ramien výnimočne bohatý a vytvára takzvanú vnútrozemskú deltu Dunaja (medzi obcami Dobrohošť a Sap), najväčšiu v celej Európe. Mohutná aktivita rieky vytvorila unikátnu mozaiku rôznych biotopov, formovaných záplavovým režimom. V minulosti najvýraznejšími bočnými ramenami boli na slovenskej strane Malý Dunaj a na maďarskej Mošonský Dunaj. Ohraničujú oblasti Žitný ostrov a Szigetköz, ktoré sú charakteristické jednou z najúrodnejších čiernozemí a súčasne najvýdatnejšími zásobami pitnej vody v celej Európe. V priebehu posledných 200 rokov bol vodný režim Dunaja značne pozmenený – vybudovaním protipovodňových hrádzí sa zmenšila plocha inundácie, riečne koryto bolo prehradené, napriamené, vybagrované a jeho brehy obložené kamením. Početné bočné ramená boli odrezané od hlavného toku a voda v nich sa stala stojatou. Kvôli absencii dynamických procesov nedochádza viac k prirodzenému vytváraniu nových ramien. V roku 1992 bolo za účelom zlepšenia podmienok pre medzinárodnú plavbu a výroby elektriny do prevádzky uvedené vodné dielo Gabčíkovo. To so sebou prinieslo niekoľko negatívnych dopadov. Jednak zvýšenie hĺbky a rýchlosti prúdenia a s tým spojené ubúdanie štrku (ešte umocnené neustálou ťažbou), limitujúce pre druhy vtákov hniezdiace na štrkových laviciach. Ďalej je to pokles hladiny spodnej vody, a tým pádom aj jej množstva v bočných ramenách. Našťastie k zlepšeniu situácie v posledných rokoch aspoň čiastočne prispievajú ochranári. Na celom úseku Dunaja BROZ realizuje revitalizáciu systému riečnych ramien.