Swis Nature

Gornje Podunavlje Nature Reserve

Mozaika pevninských a vodných ekosystémov

Špeciálna mozaika pevninských a vodných ekosystémov je významným centrom biologickej diverzity rezervácie Gornje Podunavlje. Mokraďové lesné spoločenstvá – lesy a močiare sú krásnym domovom pre jelene a duby červené. Voda je biotopom vzácnych a ohrozených rastlinných druhov ako Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Ranunculus lingua, biele lekná a žlté leknice a Dactyorhiza incarnata. Bohatstvo biologickej diverzity je vyjadrené vysokým stupňom rôznorodosti prítomnej flóry, ktorú predstavuje 51 rastlinných spoločenstiev s viac ako 1 000 druhmi rastlín. Región Gornje Podunavlje je prirodzeným biotopom pre 55 rôznych druhov rýb, 11 druhov obojživelníkov, 9 druhov plazov, 230 druhov vtákov a 51 druhov cicavcov, ako aj veľkého množstva druhov bezstavovcov, hlavne motýľov s viac ako 60-timi druhmi denných motýľov. V severnej časti lesného pozemku sa nachádzajú veľmi hodnotné dubové lesy preslávené v oblasti Karapandža, ktorých hmotnosť saodhaduje na viac ako 600 metrov kubických na hektár a ktoré svojou kvalitou patria medzi najlepšiev krajine. Duby sa tu využívajú na produkciu geneticky extrémne cenných semien. Nájdete tu cez 30 druhov zvierat, ktoré sú na predbežnom zozname fauny Srbska zaradené ako prírodné vzácnosti.Druhy zvierat s osobitným významom sú:

1.Orliak morský (Haliaetus albicilla) – je najväčším vtáčím predátorom v strednej Európe a je jedným z druhov, ktorého ohrozenie dosiahlo medzinárodný rozmer. Z tridsiatich párov, ktoré obývajú Srbsko a Vojvodinu, hniezdi jedna tretina práve v Špeciálnej prírodnej rezervácii Gornje Podunavlje.

2.Bocian čierny (Ciconia nigra) – je druhom, ktorý je v Srbsku vyhlásený ako prírodná vzácnosť. V oblasti Špeciálnej rezervácie sa vyskytuje 20-25 hniezdnych párov, čo predstavuje štvrtinu z jeho celkovej populácie v Srbsku.

3.Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) – predstavuje druh, ktorý v Srbsku v priebehu 20. storočia vyhynul.V priebehu ostatných 15-tich rokov bol zaznamenaný posun v opätovnej kolonizácii územia a štyri kolónie sa sem dokonca vrátili hniezdiť.

4.Kolónie volaviek (Ardea sp., Ardeola sp., Nycticorax sp., Egretta sp.) – podľa výsledkov detailného mapovania z roku 1999 obýva Špeciálnu rezerváciu niekoľko stálych kolónií volaviek.

Divé kačice (Anas sp., Aythya sp.) a husi (Anser sp.) – sú druhy, ktoré obývajú túto oblasť hlavne v zime a počas migrácie. Počas týchto období je tu možné vidieť desaťtisíce jedincov kačíc a husí.