Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Dunajské luhy – vzácna a nepoznaná divočina

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy (s rozlohou vyše 12 000 ha) je členená na 5 samostatných častí. Na tomto území, silne ovplyvnenom záplavami, nájdeme zmes mäkkého (vŕbovo-topoľového) a tvrdého lužného lesa (s výskytom jaseňov, dubov a brestov), fragmenty panónskeho lesa, suché lesostepi, kosné lúky a viaceré druhy mokradných a vodných biotopov. Z bylín sú významné zastúpené druhy z čeľade vstavačovitých (napr. pokrut jesenný Spiranthes spiralis) a oko každého návštevníka potešia kvety bledule letnej (Leucojum aestivum), scily viedenskej (Scilla vindobonensis) alebo kotvica plávajúca (Trapa natans), pokrývajúca hladinu Veľkolélskeho ramena.

Z cicavcoch sa tu popri bežných druhoch ako srnec (Capreolus capreolus) alebo diviak (Sus scrofa) vyskytujú aj vzácne druhy ako vydra riečna (Lutra lutra), bobor vodný (Castor fiber) či drobný, ale o to vzácnejší relikt z dávnej doby ľadovej, hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi). Toto územie predstavuje významný migračný koridor (viac ako 20 000 jedincov ročne) a zimovisko pre mnohé druhy vtákov (viac ako 70 000 jedincov vodného vtáctva). Hniezdi tu niekoľko párov majestátneho dravca orliaka morského (Haliaeetus albicilla). Taktiež tu nájdeme kolónie kormoránov a volaviek. Významný je aj výskyt mnohých ďalších vtáčích druhov, medzi nimi napríklad brehuľa hnedá (Riparia riparia), rybárik riečny (Alcedo atthis) či čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus). Plytké zníženiny, ktoré sa pravidelne ocitajú pod vodou a opäť vysychajú, predstavujú ideálne prostredie pre obojživelníky – kunku červenobruchú (Bombina bombina), rosničku zelenú (Hyla arborea) alebo mloka duajského (Triturus dobrogicus), z plazov môžeme v luhoch bežne vidieť užovku obojkovú (Natrix natrix) alebo užovku stromovú (Elaphe longissima). V dunajských vodách na Slovensku žije až 66 druhov rýb (napr. hlavátka podunajská Hucho hucho, čík európsky Misgurnus fossilis, blatniak tmavý Umbra krameri). Okrem veľkého počtu stavovcov sú tu zastúpené aj mnohé významné druhy chrobákov, motýľov, vážok, mäkkýšov a zástupcov ďalších bezstavovcov.