Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Poplavna nizija reke Prut

Poplavna nizija reke Prut – veliko poplavno područje na granici sa stepama

U poplavnoj niziji Donjeg Pruta velika sedimentacija gline uz obale reke stvorila je brojna plitka jezerca s visokim nivoom bioraznolikosti, posebno kada su u pitanju ptice. Na ovom mestu močvarne vrste se susreću s tipičnim vrstama stepskog biogeografskog područja, te s mnogim vrstama selica koje dolaze na deltu Dunava iz srednje i severne Evrope.

Vegetaciju u poplavnoj niziji reke Prut predstavljaju prirodne biljne formacije pašnjaka i šuma specifičnih za aluvijalna tla koja povremeno budu poplavljena i imaju dodatnu freatsku vlagu. Na travnjacima raste oko 200 vrsta biljaka. Glavninu šumskih vrsta predstavljaju Salix spp. i Populus spp. Vodene biljke uključuju i 3 globalno ugrožene vrste, Marsilea quadrifolia, Salvinia natans L., Trapa natans L., zaštićene Bernskom konvencijom i Direktivom o staništima. Takođe uključuju biljne vrste koje su retke i ugrožene na nacionalnom nivou, kao što su: Nymphaea alba, Salvinia natans, Thelypteris palustris, Nymphoides peltata, Vallisneria spiralis, Stratioides aloides, Alisma gramineum, Iris pseudacorus, Sagittaria sagittifolia, Potamogeton crispi, Ceratophyllum demersum itd.

Poplavna nizija Donjeg Pruta predstavlja važno odmorište za ptice selice. Tokom selidbe u proleće i u jesen bude zabeleženo više od 20 000 ptica. Impresivan broj od 239 vrsta, od ukupno petstotinjak vrsta u Evropi, dolazi na ovo područje radi parenja, hranjenja, prezimljavanja ili tokom selidbe. Među njima je 65 vrsta iz EU Direktive o pticama i tri vrste (Haliaeetus albicilla, Numenius tenuirostris iPelecanus onocrotalus) iz Priloga I, te 113 vrsta ptica iz Priloga II Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (CMS).

Povrh toga, 40 vrsta, uključujući 5 vrsta beskičmenjaka, 1 vrstu mekušaca, 9 vrsta riba, 10 vrsta vodozemaca, 4 vrste gmizavaca i 11 vrsta sisara zaštićeno je prema EU Direktivi o staništima, poput Vilin konjica(Gomphus flavipes). Takođe, Prut pruža stanište tiskom cvetu (Palingenia longicauda), jednom od najugroženijih vodenih cvetova u Evropi, te retkoj vrsti vodenog kukca Potamophilus acuminatus.

Niže terase reke Prut i nasipi uz reku stvaraju staništa za male glodare poput tekunice, Spermophilus citellus, stepskog skočimiša, Sicista sutilis i hrčka, Cricetus cricetus, koji iskopavaju mekano tlo kako bi izgradili svoje kolektivne naseobine. Prisustvo malih glodara privlači veći broj ptica grabljivica poput orla zmijara (Circaetus gallicus), orla kliktaša (Aquila pomarina), orla krstaša (Aquila heliaca) i sivog sokola (Falco peregrinus).Čagljevi (Canis aureus) prisutni su u jednoj maloj koloniji.

Ihtiofauna poplavnih nizija reke Prut dobar je prikaz ihtiofaune celog dunavskog sliva. Donji tok reke Prut je važno mrestilište i selidbeni pravac za slatkovodne ribe, uključujući i jesetru.