Swis Nature

Danube Delta Biosphere Reserve

Priroda

Delta Dunava najveće je zaštićeno prirodno područje na europskom kontinentu, jedno od najočuvanijih močvarnih područja Europe i jedina delta na svijetu koja je u cijelosti proglašena rezervatom biosfere. Činjenica da je proglašena rezervatom biosfere 1990. godine potvrda je da je podjednaka pozornost posvećena mještanima i njihovom tradicionalnom načinu života, temeljenom na resursima iz tog područja, kao i kulturnoj baštini različitih etničkih grupa.

Prirodni krajolik, koji karakterizira gotovo netaknuta originalnost i raznolikost sastavljena od mozaika rukavaca, kanala, jezera različitih tipova i veličina, trske, pješčanih sprudova, hrastovih šuma s mediteranskom vegetacijom i plaža, predstavlja najveću turističku atrakciju Delte Dunava.

Biološka raznolikost ekosustava delti – predivna prirodna staništa koja su se razvila na tom području najraznolikija su u Rumunjskoj, gdje pružaju odgovarajuće uvjete impresivnom broju vrsta i dom su oko 7400 vrsta, od kojih je 2 383 vrsta flore i 4 029 vrsta faune. Na Delti Dunava zabilježeno je 340 vrsta ptica, što predstavlja oko 85% ukupnog broja ptičjih vrsta zabilježenih u Rumunjskoj i 40% ukupnog broja ptičjih vrsta zabilježenih u Europi. Prema Bernskoj konvenciji zaštićeno je 320 vrsta ptica (229 vrsta ptica uključeno je u Dodatak II – Strogo zaštićene vrste faune, a 91 vrsta uključena je u Dodatak III – Zaštićene vrste faune), a prema zakonskom okviru Rumunjske 12 ugroženih vrsta zaštićeno je na način da su proglašene „spomenicima prirode“). Ovo je područje poznato u svijetu kao gnjezdište mnogih populacija ptica (više od 170 vrsta) uključujući ružičastog pelikana, dalmatinskog pelikana, malog vranca itd.

Unutar granica Rezervata biosfere Delte Dunava postoji 30 tipova ekosustava: 23 prirodna i 7 koja je stvorio čovjek. Glavne ekosustave predstavljaju: ekosustavi tekuće vode (reofilni), koji se sastoje od odvojaka Dunava i niza važnijih tokova i kanala u kojima se, pored brojnih životinja, crvi i školjaka, u optimalnim uvjetima razvija ihtiofauna zastupljena šaranom (Cyprinus carpio), štukom (Lucioperca lucioperca), somom (Silurus glanis) i dr., kao i slatkovodnim jesetrama – kečigom (Acipenser ruthenus), migratornim ribama kao što je dunavska haringa (Alosa pontica), morskim jesetrama – morunom (Huso huso); ekosustavi voda stajaćica uglavnom zastupljeni jezerima i određeni bogatom potopljenom i plutajućom florom kao što su vodeni orašac (Trapa natans), strelica (Sagittaria sagittifolia) i dr; ekosustavi močvarnih i poplavljenih područja (trska i otočići plutajuće trske) kojima većinom dominira obična trska (Phragmites communis). Jedinstveno mjesto u ekosustavu drži otočić plutajuće trske, mješavina rizoma trske, travnate vegetacije, organskih ostataka i ostataka tla, koji uglavnom pluta.

Proglašenje Delte Dunava Područjem od posebnog značaja za Zajednicu unutar ekološke mreže Natura 2000 od posebne je važnosti, budući da ima 29 tipova staništa svojstvenih stepskom biološkom području i 4 tipa staništa svojstvenih crnomorskom biološkom području.

up
Dodirnite gore i dolje kako bi vidjeli sve fotografije. Dodirnite fotografiju za povećanje.
down