Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Rijetka i nepoznata divljina

Poplavna područja Dunava – rijetka i nepoznata divljina

Zaštićeni krajolik poplavnog područja Dunava (veći od 12 000 hektara) sastoji se od 5 odvojenih dijelova. U ovom području, snažno pogođenom poplavama, možemo naći mješavinu poplavnih šuma mekog (vrba-topole) i jakog drveta (uz prisutnost jasena, hrasta i brijestova), dijelove Panonske šume, suhe šumske stepe, nizinske livade i različita močvarna i vodena staništa. Zeljaste biljke uglavnom zastupaju orhideje (npr. jesenska zasukica Spiranthes spiralis), ljetni drijemovac (Leucojum aestivum) s prekrasnim cvatom, Scilla vindobonensis ili vodeni kesten (Trapa natans), koje pokrivaju površinu bočnog rukavca Veľkolélske.

Osim uobičajenih vrsta sisavaca poput srne (Capreolus capreolus) i divlje svinje (Sus scrofa), ovo područje nastanjuju i europska vidra (Lutra lutra), dabar (Castor fiber) ili malen, ali vrlo rijedak ostatak iz ledenog doba, poljska voluharica (Microtus oeconomus mehelyi).

Ovo područje važan je migracijski koridor (više od 20 000 jedinki godišnje) i zimsko stanište za mnoge vrste ptica (više od 70 000 ptica močvarica). Nekoliko parova veličanstvenog orla štekavca (Haliaeetus albicilla) gnijezdi se ovdje. Mogu se naći i kolonije kormorana i čaplji. Važna je i prisutnost drugih vrsta kao što su lasta bregunica (Riparia riparia), vodomar (Alcedo atthis) ili crnoglavi galeb (Larus melanocephalus). Plitke depresije, koje redovito budu pod vodom i opet isušuju, predstavljaju idealno okruženje za vodozemce – europski crveni mukač (Bombina bombina), europska gatalinka (Hyla arborea) ili dunavski vodenjak (Triturus dobrogicus), a od gmazova se mogu vidjeti bjelouška (Natrix natrix) ili bjelica (Elaphe longissima). U vodama Dunava u Slovačkoj živi 66 ribljih vrsta (npr. dunavski losos Hucho Hucho, europski čikov Misgurnus fossilis i europska umbra Umbra krameri). Uz veliki broj kralježnjaka ovdje žive i mnoge vrste kukaca, leptira, vretenaca, mekušaca i ostalih beskralježnjaka.