Swis Nature

Lonjsko Polje Nature Park

Живописен ландшафт

Природен парк Лонско пòле – живописен ландшафт и заливни екосистеми в централната част от водния басейн на река Сава

Природен парк Лонско пòле е една от най-големите заливни територии в Европа, комплекс от равнинни крайречни гори с твърда дървесина, блата, водни ливади, басейни и меандри. Повлияна е от традиционното земеделие, което е приспособено към периодично заливане. Дългата и продължителна традиция на живот с водата е създала изключителна система, която засяга всички аспекти на човешкото взаимодействие с околната среда, например местното строителство, моделът на селищното устройство и оформянето на пейзажа, използването на земята, както и създаването на местни породи, идеално приспособени към условията на заливните територии.

Най-големият комплекс от естествени и запазени крайречни гори в Европа са точно тук на територията на Природен парк Лонско пòле. Водата и заливанията са основните фактори, които определят развитието на растителните съобщества в горските местообитания. Крайречните равнинни гори покриват почти 70% от територията на парка. Ливадите, които често са залети, са едно от най-динамичните местообитания. Те заемат около 30% от територията на природния парк и имат важна екологична и икономическа роля, като част от традиционната система на извеждане животните на паша и опазване на породите Ландрас (специални породи свине за месо).

Появата и адаптивността на белия щъркел при съжителството му с хората са видими при изграждането на гнездата, които са тясно свързани с постройките на хората. Поради големия брой на гнездата върху покривите на традиционните дървени къщи, през 1984 г. село Цигоч е обявено за „Първото Европейско село на щъркелите”.

Около 15% от хърватската популация на Морски орел гнезди в района на Природен парк Лонско пòле. Постоянно гнездящите 36 двойки са индикатор за запазването на целостта на равнините крайречни гори в централната долина на река Сава. Лонско пòле заема важно място по броя на популацията на орлите в целия Дунавски басейн.

Смесена колония на лопатарки и чапли, обитава меандъра на Орнитоложки резерват Крапие Джол, който е единственото регистрирано място за тяхното размножаване. По време на размножителния период възрастните птици намират храна във влажните пасища.

Населените места по поречието на река Сава придават специално значение на Лонско пòле. Исторически погледнато, селата тук са традиционни и свидетелстват за начина на живот и строителството на сгради в Посавина през ХІХ-ти век. В същото време те представляват истински запас от отлично запазена традиционна дървена архитектура. Някои от типичните дървени къщи са на повече от 200 години. Поради наличието на това богатство, Крапие е от национално значение и това е единственото селище в Хърватия, което има статут на „Село на архитектурното наследство”.