Swis Nature
 • Donau-Auen National Park

  Vitajte

  Vitajte v Národnom parku Donau-Auen!

  Národný park Donau-Auen sa nachádza medzi dvomi európskymi hlavnými mestami – Viedňou a Bratislavou a chráni jeden z posledných voľne tečúcich úsekov na hornom úseku Dunaja. Od svojho založenie v roku 1996, predstavuje 36 riečnych kilometrov líniu života pre viac ako 9 300 hektárov chráneného územia. Riečna dynamika, s rozdielmi úrovne hladiny vody skoro 7 metrov, neustále tvaruje a mení vzhľad krajiny. Rieka Dunaj vytvára vzácne biotopy, ako sú štrkové brehy, miesta s plytkou vodou, prúdiace riečne vetvy, stojaté vody, lužné lesy a lúky.

 • Donau-Auen National Park

  Biotopy Donau-Auen

  Biotopy Donau-Auen

  Národný park Donau-Auen je útočiskom pre početné ohrozené druhy. Domov tu nachádza 800 druhov rastlín, viac ako 30 druhov cicavcov, 100 hniezdiacich druhov vtákov, 8 druhov plazov, 13 druhov obojživelníkov, 60 druhov rýb a tisícky druhov hmyzu.

  Rybárik riečny, orliak morský, kulík riečny, blatniak tmavý, jeseter, bobor európsky a korytnačka močiarna – to sú všetko chránené druhy, ktoré žijú v národnom parku. Rastlinné poklady zahŕňajú druhy ako topoľ čierny, viaceré druhy orchideí a divé hrozno – predchodcu dnešnej vínnej révy.

 • Donau-Auen National Park

  Ochrana prírody

  Ochrana prírody

  Ochrana prírody v národnom parku nie je chápaná iba ako ochrana určitých biotopov, ale zahŕňa taktiež zlepšenie ich ekologickej kvality. Zásahy z minulosti je stále možné cítiť. Znovu otváraním odrezaných bočných ramien k hlavnému korytu a odstraňovaním brehového opevnenia získava Dunaj krok po kroku silu opäť formovať svoje luhy. Rieka už spraví svoju prácu, čo pre nás znamená: ak ochránime riečnu dynamiku, prirodzene sa to odrazí aj na efektívnej ochrane druhov! Úspechy z minulých rokov ukázali, že manažment národného parku ide inovatívnym smerom, ktorý je pre prírodu prospešný!

 • Donau-Auen National Park

  Brána do mokradí

  Brána do mokradí

  Návštevnícke centrum schlossORTH v Orth/Donau je pre návštevníkov miestom prvého kontaktu. Zahŕňa v sebe rezervačné a informačné oddelenie, destináciu pre atraktívnu exkurziu, aj miesto vhodné pre využitie na rôzne udalosti. Výstava národného parku DonaAUräume – so svojim nekonvenčným prístupom a multimediálnym vybavením – vedie návštevníka k objavovaniu fascinujúcich mokradí. “Schlossinsel”, vonkajšia časť návštevníckeho centra, predstavuje jednotlivé biotopy tejto oblasti, spolu s ich rastlinstvom a živočíšstvom. Podvodné observatórium s miestnymi rybami je zlatým klincom programu a dovoľuje nahliadnuť do života stojatých vôd.

 • Donau-Auen National Park

  Zážitok z prírody v národnom parku

  Zážitok z prírody v národnom parku

  Ochrana dunajských mokradí je hlavnou úlohou národného parku. Príroda by však mala byť prístupná aj pre ľudí. Tomuto účelu slúži program environmentálnej výchovy. K dispozícii je široká ponuka sprevádzaných exkurzií do lužných lesov, ako aj výletov na kanoe a nafukovacích člnoch do stojatých vôd i po Dunaji ako takom. Veľmi populárne sú hlavne výlety na člnoch – nikde inde sa príroda mokradí pred vami neotvára tak intenzívne ako pri pohľade z vody. Ak k tomu pridáme ešte festivaly, worhshopy, programy pre deti, rodiny a školy, ako aj dlhodobejšie pobyty v kempe národného parku, dostaneme naozaj pestrú paletu bohatého programu. Príďte a zažite dobrodružstvá, ktoré ponúkajú naše vodné lesy!

 • Donau-Auen National Park

  Sieť DANUBEPARKS

  Sieť DANUBEPARKS

  Okrem Národného parku Donau-Auen existuje na rieke Dunaj a jeho prítokoch mnoho iných chránených území s unikátnou flórou a faunou. Medzinárodné partnerstvá hrajú kľúčovú úlohu pri ich trvalo udržateľnej a súvislej ochrane – príroda predsa nepozná hranice štátov. Transnárodný projekt DANUBEPARKS, ktorého prípravu inicioval Národný park Donau-Auen, úspešne koordinuje toto úsilie už od roku 2009. Sledujte nás a objavte prírodné a kultúrne bohatstvá pozdĺž Dunaja, od prameňa až po jeho ústie!