Swis Nature

Záhorie Protected Landscape Area

Дунавски Заливни Територии – рядко и непознато необятно пространство

Защитената Зона Дунавски Заливни Територии (повече от 12 000 ха) се състои от 5 отделни части.

В тази област, силно повлияна от заливания, се среща смесица от заливни гори с мека (върба, топола) и твърда дървесина (ясен, дъб, бряст), части от Панонски гори, сухи горски степи, равнинни сенокосни ливади и различни влажни зони и водни местообитания. Тревистите растения до голяма степен са представени от семейство орхидеи: Есенен спиралник (Spiranthesspiralis), Блатно кокиче (Leucojum aestivum), Виенски синчец (Scilla vindobonensis) и Дяволски орех (Trapa natans), които обхващат страничния ръкав Велколеалске.

Освен често срещаните видове бозайници като Сърна (Capreoluscapreolus) и Дива свиня (Susscrofa), тази област се обитава също и от Видра (Lutralutra), Бобър (Castorfiber) и много редкия вид Полевка икономка (Microtusoeconomusmehelyi), останка от ледниковия период. Този район представлява важен миграционен коридор (повече от 20 000 екземпляра годишно) и място за зимуване на много видове птици (повече от 70 000 водолюбиви птици). Тук гнездят няколко двойки великолепни Морски орли (Haliaeetusalbicilla) и се срещат колонии на Корморани и Чапли. Важно е и наличието на други видове като Брегова лястовица (Ripariariparia), Земеродно рибарче (Alcedoatthis) и Малка черноглава чайка (Larusmelanocephalus). Плитките падини, които редовно се оказват под вода и след това изсъхват отново, представляват идеална среда за земноводни (Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Дървесница (Hyla arborea), Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus)) и влечуги (Жълтоуха водна змия (Natrixnatrix), Смок мишкар (Elaphelongissima)). В словашките дунавски води живеят 66 вида риби (Дунавска пъстърва (Huchohucho), Щипок (Misgurnus fossilis), Умбра (Umbrakrameri)). Освен големия брой гръбначни животни, тук се срещат и много видове бръмбари, пеперуди, водни кончета, мекотели и други безгръбначни.