Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Râul Prut - ultimul afluent al Dunării

Dunărea formează graniţa Românieipeosecțiunedemaimult de1000 km. Aceastăpartedin fluviutraverseazăCâmpia Română curgând către est. În apropierea orașuluiCălărași, Dunărea se desparteîn două ramuri(Borcea șiDunărea Veche), care cuprindoinsulămare(Balta Ialomiței), folosită mai alespentruagricultură şi InsulaMică a Brăilei, careeste încă acoperităîn principal depăduride luncășimlaștini şi a fost desemnată sit RAMSAR.Dunăreaeste apoiforțată să curgă spre nord, de cătredealurile depe platoulDobrogei, careseparăfluviuldeMarea Neagră.

În apropiere de orașulGalați, unde Dunăreaare aproximativ 1km lățime, ea atingeextremitatea nordică adealurilordobrogene, formatedin vechii Munţi ai Măcinului, ridicaţi în orogeneza hercinică. Aici, fluviulse întoarce spre estdivizându-se apoi în mai multecanalecare formeazăDelta Dunării, pentru ase vărsa, în final, înMarea Neagră.

În orasul Galați, aproape de punctulcel mai nordicalDunării în cursul ei de înconjor alMunților Măcin, fluviul primeșteultimii afluenţi ai săi: râul Siret(470 km lungimetotală) și râul Prut(953 km lungimetotală). Secțiunea inferioarăaPrutuluiformeazăcirca300 kmluncainundabilă(cu încă peste 400km2de luncăfuncțională), fiind unrâu care încă maicurge liber şi careeste aproape dublucalungimedin cauzameandreleextinseformate. Astfel, elreprezintăoimportantă rută demigrațienord-sudșiopoartă de intrare către RezervațiaBiosfereiDelta Dunării. Prutul marchează, de asemenea, frontieradintreRomâniașiMoldova. Secțiuneacea mai de josaacesteiluncieste protejatăpepartea românăîn cadrul"Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior" (România), șipe parteamoldovenească prin Rezervația Ştiințifică"Prutul de Jos" cuLacurileBeleușiManta-situri Ramsarcu14.400hadezone umede.

Parcul Natural Lunca Prutului Inferior, cu o lungime de aproximativ 145 km și o suprafață de 8247 ha, include malurile românesti ale meandrelor râului, până la confluenţa râului Prut cu fluviul Dunărea, lângă oraşul Galaţi şi cuprinde zone împădurite (2627 ha), iazuri și lacuri (4925 ha, inclusiv lacul Brateş), precum și mlaștinile cu stuf şi papură care se întind până la digul de protecţie împotriva inundațiilor.

Hidromorfologia râului Prut este afectată de construcția barajului Stânca-Costești pe secțiunea de mijloc a Prutului (volum total: 1400 mil. m3, lungime: 60 km), care a deconectat cursul inferior al Prutului de bogația de sedimente din cursul superior. Caracteristica principala care defineste Prutul este biodiversitatea. În ciuda faptului că albia majoră a fost redusă ca urmare a digurilor de protecție împotriva inundațiilor, mai multe habitate naturale și specii de plante şi animale sunt încă bine conservate.