Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Река Прут – най-долният приток на река Дунав

Румъния граничи с река Дунав на речен участък с дължина от над 1000 км. Насочвайки се на изток, този речен участък пресича Влашката низина. Близо до град Кълъраш, река Дунав се разделя на две разклонения (Борча и Стар Дунав), обкръжаващи голям остров (Балталаломицей), използван предимно за селско стопанство. След това хълмовете на Добруджанското плато, които отделят реката от Черно море, насочват течението на Дунав на север. Реката образува друг остров, Малката Влажна Зона Браила, Рамсарско място, която е покрита от заливни гори и блата.

Близо до град Галац, където Дунав е широк около 1 км, той достига до северната част на Добруджанските хълмове, образувани от геоложки старите (късно-палеозойски) планини Мачии. Тук реката завива на изток, разделяйки се на няколко канала, които пресичат Дунавската Делта преди да достигнат Черно море.

В град Галац, близо до най-северната точка на завоя на река Дунав около планината Мачии, Дунав получава своите последни два притока, реките Сирет (470 км обща дължина) и Прут (953 kм обща дължина). Долната част на Прут образува 300-километрова заливна територия (с 400 км2 функционална заливна зона) със спокойна свободно течаща река, която е около два пъти по-дълга, поради образуваните широки меандри. Така реката включва важния миграционен маршрут север - юг, и входа към Биосферен Резерват Дунавска Делта. Река Прут също така очертава границата между Румъния и Молдова. Най-долната част на заливната територия е защитена от румънска страна в рамките на „Природен Парк Заливна Зона Долен Прут” (Румъния), и от молдовска страна - Научен Резерват „Долен Прут” и езерата Белеу и Манта - Рамсарски места с 14 400 ха влажни зони.

Природен Парк Заливна Територия Долен Прут, с дължина около 145 км и площ от 8247 ха, включва румънските части на речните меандри, гористи райони (2627 ха), басейни и езера (4925 ха), тръстиковите блата, простиращи се до заливната дига, както и река Дунав при сливането й с река Прут нагоре до град Галац и езеро Братес.

Хидроморфологията на самата река Прут е засегната от изграждането в средната част на Прут на язовир Станка - Костести (общ обем: 1400 млн. м3, дължина: 60 км), който отделя долното течение на Прут от богатите седиментни натрупвания на горното течение. Основната характеристика, която определя Прут е биоразнообразието. Въпреки факта, че заливните територии са намалени заради предпазните диги, много естествени местообитания и видове са все още добре запазени.