Swis Nature

Natural Reserve Lower Prut

Природно наследство

Флората на резервата е представена от 310 вида висши растения, включително 10 вида дървета, 11 вида храсти, 5 вида лиани, и 284 вида тревисти растения. Сред уязвимите и застрашени растения, включени в Червената книга на Република Молдова има 5 вида: Бялата водна лилия, Плаваща лейка, Дяволски орех, Блатна папрат, Диво грозде.

Според направените от зоолози изследвания, фауната на сухоземните гръбначни животни се състои от 248 вида, включително 40 вида бозайници, или 54,8% от броя на видовете бозайници в страната, 192 вида птици (67%), 7 вида влечуги (50%) и 9 вида земноводни (69,2% от общия брой земноводни в страната). Птиците, включени в Червената книга на Република Молдова са: Малък корморан, Голяма бяла чапла, Гривеста чапла, Лопатарка, Голям бял пеликан, Ням лебед, Блестящ ибис и др. В района на резервата се срещат редки видове бозайници като Речна видра, Дива котка, Невестулка, Европейска Норка, Дива свиня и др.

Важно е да се спомене огромното значение на резервата като място за междинно кацане, хранене, размножаване и зимуване на голям брой водни и полу-водни птици, както и това, че е убежище на редки и защитени национални и международни видове.

Ихтиофауната се характеризира с над 30 вида риби. Има редки видове като Платика, Речен костур, Чига, Слънчева риба, Михалца, Умбра.Освен че предлага благоприятни условия за много видове сухоземни гръбначни животни, езеро Белеу служи и като място за размножаване на различни видове риби от реките Дунав и Прут.

На 20 юни 2000 г., Природен резерват „Долен Прут” е включен като съставна част на Рамсарско място 1029 (WI Site 3MD001).

up
Плъзнете нагоре и надолу, за да видите всички снимки. Натиснете върху снимката за уголемяване.
down