Swis Nature

Lower Prut Floodplain Natural Park

Tрадиционни начини

Съхранени традиционни начини за земеделие и отглеждане на риба

Природен Парк Заливна Територия Долен Прут е създаден като специална зона със значителна природна стойност и голямо биологично разнообразие, което се поддържа чрез взаимодействието между човека и природата. Разнообразието на местообитанията и ландшафта са защитени от традиционните видове терени. Части от тях се предлагат на обществеността за развлекателни дейности.

Основните дейности на хората в селските райони в продължение на десетилетия са селското стопанство върху плодородните, предимно глинени почви на заливните територии, паша на добитък, риболов и лов на дивеч.

Местните хора традиционно използват природните ресурси, а именно горските и минерални ресурси, и основават живота си на обработката на земята, животновъдството, риболова и търговия с растителни и животински продукти в местните пазари. Голяма част от традиционния начин на живот и форми на работа все още са запазени. Животните, волове и коне, все още се използват по примитивен начин за пренасяне на товари, за полска и горски работа. Къщите, инструментите, както и предметите, използвани в ежедневието, са изработени по традиционен начин от местни материали.

Тъй като в района няма други строителни материали, местните жители са построили къщите си предимно от глина, обикновена тръстика и върба, в резултат на което са се оформили много живописни сгради. Селският живот създава също и оригинални етнически традиции, местна (произведена от биологично земеделие) храна и вино и природосъобразни риболовни техники.

Повечето от по-големите застояли води (езера, басейни) в района са превърнати в рибарници, като най-големият е в езеро Братес (понастоящем около 2 400 дка). Аквикултурата представлява важен източник на доходи за местните хора от селата в долината на река Прут. Рибовъдните стопанства се управляват от бивши държавни компании, които сега са частни.

Горското стопанство е друга основна дейност, развивана в Заливна територия Прут, като основното дружество RN Romsilva SA е държавна собственост.

Днес селското стопанство все още представлява основната икономическа дейност в близост до заливната територия на Прут, като осигурява препитание за местното население, работни места и продукти за търговия. Добивът от културите и дребните животни осигуряват храна и минимални финансови средства за по-голямата част от населението. В тази област, по-голямата част от селското стопанство все още е средство за прехрана, въпреки че има и някои малки селскостопански предприятия, които използват интензивни техники.

За съжаление, досега не е представяна информация за природните и културни богатства в района, тъй като в Природен Парк Заливна Територия Долен Прут все още няма посетителски център (към 2014 г.). Въпреки това, Природонаучния Музей в Галац е провел няколко изследователски програми, проекти за околната среда за неформално образование, изложби и семинари за природното богатство Природен Парк Заливна Територия Долен Прут.